دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه سریزدی | حظیره یزد

خانه فرهنگ صدوقی در سال هزارسیدصد نود وشش به عنوان یک موسسه فرهنگی هنری چند منظوره به ثبت رسیده و در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی فعالیت دارد.

این موسسه مسئولیت کتابخانه سریزدی را بر عهده دارد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت خانه فرهنگ به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

www.farhang.sadoughi.ir

کاربران آنلاین :41